Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" genoemd, afgesloten met Pupia.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Pupia.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Pupia

Maatschappelijk zetel : Grensstraat 19, 3581 Beringen te België

Email: info@pupia.be

Ondernemingsnummer: BE 0681.889.709

Art. 2 TOTSTANDKOMING

2.1. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en door de betaling.

2.2 Door het aanvragen van een offerte, het ondertekenen of goedkeuren van de offerte of overeenkomst, het aankopen van diensten, verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

2.3 De algemene voorwaarden van PUPIA zijn steeds online te consulteren op www.pupia.be

Art. 3 AANSPRAKELIJKHEID

Pupia garandeert dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

3.1 Indien het geleverde product of dienst niet aan hogervermelde eisen voldoet, heeft de klant recht op een herstelling, vervanging of terugbetaling binnen de 14 kalenderdagen.

De klant is verplicht geleverde producten bij ontvangst te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, incompleet is of niet voldoet aan hetgeen in redelijkheid kan worden verwacht, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken schriftelijk te melden via info@pupia.be binnen de 14 kalenderdagen.

Deze melding, met opgave van de reden, moet geschieden binnen 14 kalenderdagen na datum van levering dienst of product of aankoopdatum in de winkel. Indien dergelijke melding niet gebeurt binnen deze termijn, geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. In dat geval kan er in hoofde van Pupia geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden weerhouden.

3.2 Pupia kan niet aansprakelijk worden gesteld indien:

  1. A) de klant de geleverde producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. B) de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.
  3. C) de geleverde producten zijn geopend, gebruikt, gewassen zijn.
  4. B) de klant de aanbevelingen in het advies omtrent voeding en/of opvoeding die Pia gaf niet of onvoldoende opvolgt. 

3.3 Pupia behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden ten allen tijden te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen van toepassing worden op elke nieuwe offerte, overeenkomst of opdracht. Voor lopende orders en opdrachten op het ogenblik van de wijziging blijven de algemene voorwaarden gelden zoals bestaande tijdens het tot stand komen van deze opdracht of deze bestelling. 

3.4 

  1. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.
  2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtnemer en de klant digitaal schriftelijk een afspraak maken over aangeboden diensten van Pupia.
  3. Opname in het agendasysteem van de opdrachtnemer geldt als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
  4. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de klant met betrekking tot de te verstrekken diensten en producten, nadat die door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
  5. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de klant (indien beschikbaar), zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.
  6. Pupia gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Pupia alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien dit afhangt van vele verschillende factoren.

Art. 4 LEVERINGSVOORWAARDEN

4.1 Pupia zal handelen zoals een goede huisvader bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

4.2 Het risico van de levering ligt bij de klant. Pupia is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en diefstal van de goederen tijdens de levering.

4.3 Pupia ziet toe op een nauwkeurige product- en dienstenomschrijving. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen of diensten en de beschrijving en/of weergave ervan, meldt Pupia dit onverwijld aan de klant en behoudt zij zich het recht voor af te zien van uitvoering van de overeenkomst mits restitutie van het reeds betaalde. 

4.4 Pupia is slechts gehouden tot een middelenverbintenis voor wat de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden informatie in offertes, overeenkomsten, orderbevestigingen of op de website betreft en draagt geen aansprakelijkheid voor materiële vergissingen zoals typfouten.

4.5  Pupia staat in voor het onderhouden van haar capaciteiten, kwaliteit en deskundigheid om haar diensten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

4.6 De opdrachtnemer zal de klant (minimale leeftijd 18 jaar) en hond/kat naar beste vermogen begeleiden. Het verstrekte advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de opdrachtnemer.

4.7 Een klant kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond of kat advies vragen aan de opdrachtnemer.

4.8 De klant zal naar beste kunnen en zover mogelijkheden het toelaten, tijdens de duur van de diensten, de gegeven aanwijzingen en adviezen van Pupia opvolgen.

4.9 Dieren die door Pupia bezocht en/of behandeld zullen worden, dienen vrij te zijn (gevaccineerd of via titerbepaling) van besmettelijke ziektes (bijv. Parvo, hondenziekte en besmettelijk leverziekte).

4.10 Er zijn geen toezeggingen door de opdrachtnemer gedaan indien deze niet schriftelijk bevestigd zijn door de opdrachtnemer.


Art. 5 VERGOEDING EN BETALING

5.1 Het is mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact en Payconic.

5.2 Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling. Diensten worden pas na betaling gestart.

5.3 Indien de goederen worden aangekocht in het kantoor van Pupia, dient de betaling tevens onmiddellijk plaats te vinden. Dit kan gebeuren via hogervermelde betalingsmethoden, alsmede via contante betaling of Payconic.  Indien men opteert om via overschrijving te betalen dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na het versturen van de factuur tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur of 48 uur voor het plaatsvinden van de afspraak en dient er een bewijs van betaling te worden overgemaakt. 

5.4 Pupia heeft recht op een vergoeding voor haar diensten, welke bij de overeenkomst van de opdracht is vastgesteld. De tarieven zijn exclusief kilometervergoeding, tenzij expliciet anders overgenomen of vermeld.

5.5 Het tot stand komen van de overeenkomst, leidt altijd onverkort tot een verplichting van betaling. Indien een klant een gemaakte afspraak eenzijdig annuleert, blijft de betalingsverplichting tot stand. Indien de klant een gemaakte afspraak annuleert door overmacht zoals ziekte, ziekenhuisopname, overlijden of ziekte van de hond of kat, wordt er 10 % van de afgesproken vergoeding als administratiekost in rekening gebracht.

5.6 Indien de klant binnen de 48 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, wordt de gehele afgesproken vergoeding, 100%, in rekening gebracht.


Art.7 HERROEPINGSRECHT

7.1 Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Kijk hiervoor bij het retour - en verzendingsbeleid voor meer informatie.

Om recht te hebben op de gratis retournering dient de klant Pupia binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen via mail op het adres info@pupia.be welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Ontvangt Pupia de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst wordt het verzendlabel alsnog aangerekend. Dit bedrag wordt afgehouden bij de terugbetaling van het geretourneerde product.

Ontvangt Pupia de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, wordt deze niet meer geaccepteerd en heeft de klant tevens geen recht op terugbetaling van het aangekochte product. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten


Art. 8 VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van verzendingskosten aangerekend. Deze kost wordt aangerekend zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij Pupia toekomt.

Art. 9 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.


Art. 10 BINDENDE WERKING ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn steeds bindend.

10.2 Bestellen van diensten: Een dienst wordt per e-mail, telefonisch of via de website aangevraagd, dit omvat eveneens een vrijblijvende kennismaking. Soort dienst en prijsvoorwaarden worden steeds gedetailleerd doorgegeven. Het bestellen van een dienst gebeurt per e-mail, telefonisch of via de website. Een telefonische bestelling dient steeds per e-mail bevestigd te worden. Wanneer een bestelling bevestigd wordt is ze bindend.

10.3 Inschrijving via de website: Het bestellen van diensten kan eveneens digitaal gebeuren op de website: www.pupia.be door het invullen en verzenden van het betreffende inschrijvingsformulier. Het versturen van het inschrijvingsformulier is bindend. 

10.4 Annuleren van een bestelling van een dienst, een afspraak (Individuele dienst of consult): Annuleringen dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de dienst te gebeuren, anders wordt de dienst gefactureerd, tenzij in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de klant niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de klant. Indien door ziekte of overmacht van de opdrachtnemer een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de opdrachtnemer er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt. Dit opent niet het recht tot terugbetaling van de afspraak. De opdrachtnemer behoudt zich het recht om opdrachten te weigeren en dit zonder vermelding van reden.


Art. 11 ALGEMENE VERPLICHTINGEN PUPIA

11.1. Diensten en opleidingen vinden plaats op de door Pupia aangegeven data. Behandelingen etc. worden in principe enkel uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die behandeling in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt Pupia zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten.

11.2. Pupia zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van Pupia het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkende schriftelijke afspraken. Geringe wijzigingen door Pupia in de opdracht, behandeling of inhoud van de opleiding die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegestaan.

11.3. Pupia behoudt zich het recht voor om een bepaalde dienstverlening te weigeren wanneer zij van mening is dat de gezondheid of conditie van het dier niet optimaal is, bij gebreke aan positieve vooruitzichten of resultaten, dan wel wanneer de gewenste behandeling het dier niet ten goede zal komen.

11.4. Tenzij anders overeengekomen, behoudt Pupia de volledige vrijheid in het aanwenden van materialen bij de uitvoering van de toevertrouwde opdracht.

11.5. Pupia is steeds gerechtigd haar rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.

11.6. Pupia verbindt zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. Pupia zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.


Art.  12  ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

12.1. De klant verbindt zich er toe alle informatie tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt door Pupia om de toevertrouwde opdracht op doeltreffende wijze te kunnen uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft Pupia het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart Pupia voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens.

12.2 Onder door de klant aan te leveren informatie wordt onder meer verstaan: identificatiegegevens van de klant en het dier, informatie betreffende de gezondheidstoestand van het dier, gekende allergieën of intoleranties, dieet, medicatiegebruik en in voorkomend geval de klachten waarmee het dier geconfronteerd wordt, alsmede de gewenste behandeling.

12.3 In geval van gebreken of tekortkomingen is de klant verplicht Pupia hiervan in kennis te stellen binnen de twee (2) kalenderdagen vanaf het beëindigen van de opleiding, de behandelingssessies, de dienst of de opdracht. Dit door middel van een met reden omkleed schrijven (brief, mail of aangetekende zending), inclusief foto's indien de gebreken of tekortkomingen betrekking hebben op de behandeling of het verblijf van honden en/of paarden. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de opdracht. In geval van tijdige reactie dient Pupia, wanneer zij van mening is dat de klacht gegrond is, een termijn van één (1) maand te worden gegund om tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming, alvorens de klant beroep kan doen op diens overige rechten (ontbinding, schadevergoeding etc.). De klant erkent dat deze periode redelijk is, gelet op de betrokken dienstverlening waarin Pupia voorziet.Art. 13 VARIA

Als een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig is, brengt dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in het gedrang en blijven deze bepalingen volledig van kracht.

Pupia kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.