Algemene voorwaarden

1 ALGEMEEN

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop- verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze website, hierna "klant" genoemd, afgesloten met Pupia.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten,
behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard door Pupia.

1.1 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Naam: Pupia
Maatschappelijk zetel : Molendreef 19 b2, 2110 Wijnegem
België

Email: info@pupia.be

Ondernemingsnummer: BE 0681.889.709

Art. 2 TOTSTANDKOMING

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het plaatsen van de bestelling en door de betaling.

Art. 3 AANSPRAKELIJKHEID

Pupia garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan de klant geleverde product.

3.1
Indien het geleverde product niet aan hogervermelde eisen voldoet, heeft de klant recht op een herstelling, vervanging of terugbetaling.

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst te controleren.
Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, incompleet is of niet voldoet aan hetgeen in redelijkheid kan worden verwacht, dan dient
de klant (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken schriftelijk
te melden via info@pupia.be.

Deze melding, met opgave van de reden, moet geschieden binnen 14 kalenderdagen na datum van levering of aankoopdatum in de winkel. Indien dergelijke melding niet gebeurt binnen deze termijn, geldt het onweerlegbaar vermoeden dat de klant de geleverde goederen volledig en in zijn geheel heeft aanvaard. In dat geval kan er in hoofde van Pupia geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden weerhouden.

3.2
Pupia kan niet aansprakelijk worden gesteld indien:

  1. A) de klant de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met onze aanwijzingen en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

Art. 4 LEVERINGSVOORWAARDEN

Pupia zal handelen zoals een goede huisvader bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Het risico van de levering ligt bij de klant. Pupia is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en diefstal van de goederen tijdens de levering.

Art. 5 BETAALMOGELIJKHEDEN

Het is mogelijk om met volgende betaalwijzen te betalen: Bancontact en Payconic.

Betaling gebeurt steeds via online betaling. De bestelde producten worden pas verzonden na bevestiging van je betaling.

Indien de goederen worden aangekocht in het kantoor van Pupia, dient de betaling tevens onmiddellijk plaats te vinden. Dit kan gebeuren via hogervermelde betalingsmethoden, alsmede via contante betaling of Payconic.

Art.7 HERROEPINGSRECHT

Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming - 6/4/2010:

Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.

Aan de consument kunnen voor de uitoefening van zijn herroepingsrecht slechts de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen aangerekend worden.

Voor de uitoefening van dit recht gaat de termijn in te rekenen van de dag na de levering aan de consument.

Wanneer de klant niet tevreden is met de aankoop bestaat de mogelijkheid om te retourneren. Kijk hiervoor bij het retour - en verzendingsbeleid voor meer informatie.

Om recht te hebben op de gratis retournering dient de klant Pupia binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van het product op de hoogte te stellen via mail op het adres info@pupia.be welke goederen de klant wenst te retourneren. De maximum retourtermijn bedraagt 14 kalenderdagen. Ontvangt Pupia de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst wordt het verzendlabel alsnog aangerekend. Dit bedrag wordt afgehouden bij de terugbetaling van het geretourneerde product.

Ontvangt Pupia de retour niet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst, wordt deze niet meer geaccepteerd en heeft de klant tevens geen recht op terugbetaling van het aangekochte product. De bestelling kan hierbij terug ontvangen worden door de klant na betaling van de standaard verzendingskosten

Art. 8 VERZENDING

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normalerwijze onmiddellijk na het
afronden van de betaling. Bij het bestellen van pre-orders kan de uitvoeringstermijn uitlopen tot maximum 10 dagen na de bestelling.

De klant dient bij de bestelling het adres grondig na te kijken. Wanneer een bestelling terugkomt wegens het opgeven van een fout of onvolledig adres, wordt hiervoor automatisch een vergoeding van verzendingskosten aangerekend. Deze kost wordt aangerekend zowel bij de terugbetaling als wanneer het pakket opnieuw verstuurd dient te worden.

Dit geldt ook wanneer het pakket niet wordt afgehaald op het postkantoor en hierdoor automatisch terug bij Pupia toekomt.

Art. 9 GESCHILLEN
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.

Art. 10 BINDENDE WERKING ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn steeds bindend.

Art. 11 VARIA

Als een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig is, brengt dergelijke bepaling de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in het gedrang en blijven deze bepalingen volledig van kracht.

Pupia kan op elke moment deze algemene voorwaarden en de specificaties van haar diensten wijzigen evenals de prijzen. Nieuwe prijzen zijn slechts van toepassing vanaf bestellingen na deze wijzigingen. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij is gevestigd en dit volgens de keuze van de eiser.

Btw: BE0681889709